Nº 16 - maio 2010

PDF > Boletín Nº 16 - maio 2010
Subscricións RSS do Arco da Nova
Revista Landra
Landra
Revista semestral
Nº 17 - novembro 2010
SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO NAS ENTIDADES LOCAIS

A presente resolución ten por obxecto aprobar as bases para a concesión de subvencións para actividades que se desenvolvan entre o 1/01/2010 e o 31/10/2010 as entidades locais galegas coa finalidade de: mellorar a percepción social sobre a igualdade entre mulleres e homes; mellorar as condicións sociais e culturais de partida para as mulleres e fomentar a súa participación; fomentar o desenvolvemento de medidas de prevención e tratamento integral contra a violencia exercida sobre as mulleres; fomentar a formación en igualdade e a corresponsabilidade da poboación infantil e xuvenil; impulsar a transversalidade de xénero no ámbito municipal. [ Continúa... ]
PUBLICACIÓN DE ORDES DE AXUDAS A PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Nas derradeiras datas a Consellería de Traballo e Benestar publicou, como ven sendo habitual ano tras ano, as Ordes de axudas a creación de empresas. Neste senso, queremos achegarvos información a cerca da publicación das seguintes: [ Continúa... ]
2ª CONVOCATORIA PARA A AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

O pasado 6 de maio publicouse no DOG a segunda convocatoria para o 2010 das probas de avaliación en competencias clave para acceder aos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación, dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma Galega. [ Continúa... ]
AXUDAS PARA A IMPLANTACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE NAS PEMES

De acordo coa Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, convocase a concesión de subvencións destinadas ás pequenas e medianas empresas e entidades de entre 30 e 250 traballadoras e traballadores que elaboren e implanten proxectos para fomentar a igualdade efectiva entre mulleres e homes na súa organización a través da adopción de plans de igualdade. [ Continúa... ]
FORMACIÓN PARA OCUPADOS E DESEMPREGADOS.

Ante a crise, unha nova oportunidade de formación para as persoas traballadoras desempregadas e ocupadas. [ Continúa... ]
AXUDAS DA SECRETARÍA XERAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

Resolución do 14 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para potenciar o desenvolvemento do sector empresarial da sociedade da información, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), e se procede á súa convocatoria (procedemento administrativo PR520A). [ Continúa... ]
A XUNTA SUBVENCIONA CON 113 MILLÓNS Á CONTRATACIÓN DE 24.000 PERSOAS NOS PRÓXIMOS 4 ANOS

As axudas están destinadas a catro programas diferentes de contratación: á contratación indefinida inicial, á transformación de contratos temporais en contratos indefinidos, ou á contratación a tempo parcial, neste caso, se o contrato se realiza a tempo parcial a contía das axudas será proporcional ao tempo efectivo de traballo. [ Continúa... ]
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17. 36203 Vigo. España
Tlf: 986 42 33 66  Fax: 986 47 14 44  email: info@maiv.org  web: www.maiv.org