Unidade de Promoción e Desenvolvemento da Mancomunidade de Vigo
Publicacións da UPD
Revista Landra
Landra Nº 17

Novembro 2010
Arco da Nova
Arco da Nova

Boletín mensual
Inicio-Proxectos EO-OE-Formación
Galego Español
Formación
Imprimir Enviar a un amigo/a
A formación dos proxectos de EO/OE deberá axustarse, na medida do posible, ós contidos mínimos establecidos nos reais decretos que regulen os certificados de profesionalidade da ocupación correspondente. Desta forma, garántese que o plan formativo do proxecto adecúese ó oficio ou posto de traballo que se vai desempeñar, dando resposta ás demandas do mercado de traballo.


Que é o certificado de profesionalidade?
 
O instrumento de acreditación oficial das cualificaciones profesionais do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) no ámbito da Administración laboral. Acredita á capacitación para o desenvolvemento dunha actividade laboral con significación para o emprego e asegura a formación necesaria para a súa adquisición, no marco do subsistema de formación profesional para o emprego.
 
Un certificado de profesionalidade configura un perfil profesional entendido como conxunto de competencias profesionais identificable no sistema produtivo, e recoñecido e valorado no mercado laboral.

Solicitude de certificado de profesionalidade.
 
Ten carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.
 
 
Como se estrutura?
 
O conxunto de certificados de profesionalidade están ordenados sectorialmente en 26 Familias Profesionais de acordo cos niveis de cualificación establecidos, e inclúense no Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade.
 
O certificado estará composto por cada un dos módulos formativos do Catálogo Modular de Formación Profesional asociados as unidades de competencia que configuran a cualificación, así como a duración, os requisitos de espazos, instalacións e equipamentos. A unidade de competencia é a unidade mínima acreditable para obter un certificado de profesionalidade.
 

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. Hispanidade nº 17 36203 Vigo. España | Tel. (+34) 986 42 33 66 | Fax: (+34) 986 47 14 44. | E-mail: info@maiv.org | Web: www.maiv.org